Privacyverklaring Telecombinatie

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de activiteiten van Telecombinatie ten behoeve van verkoop, marketing en uitvoering van de overeenkomsten met klanten.

Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, is het nodig dat je persoonsgegevens aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld als je documenten naar ons opstuurt, als je ons belt, e-mailt, een brief schrijft, als je langskomt of iemand van Telecombinatie spreekt. Wij vinden het daarom belangrijk dat je weet dat je erop kunt vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw (persoons)gegevens omgaan. In deze verklaring geven wij jou toelichting en leggen wij uit hoe wij dit precies doen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: jouw naam, adres en woonplaats. Ook jouw telefoonnummer en postcodes met huisnummer zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gegevens over jouw gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze moeten extra worden beschermd.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers. Dit is een onderdeel van onze bedrijfsvoering. Belangrijk: als een organisatie of bedrijf persoonsgegevens van haar werknemers aan ons doorgeeft, dan ben je verplicht om de werknemers hierover te informeren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Functie;
 • Betaalgegevens;
 • Locatiegegevens;
 • Marketingvoorkeuren;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Financiële gegevens (voor de uitvoering van de dienst en/of facturatie);
 • BTW-nummer;
 • Eventuele andere gegevens die je onverplicht aan ons hebt verstrekt hebt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Telecombinatie verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering voor de volgende doeleinden:

 • levering van de door jou gevraagde producten en/of diensten;
 • voor het opnemen van contact met jou voor het verlengen van onze diensten;
 • voor het opnemen van contact met jou ten behoeve van onze dienstverlening;
 • het toezenden van onze nieuwsbrief;
 • het informeren over wijzigingen van onze producten en/of diensten;
 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • afhandeling van jouw betaling;
 • onderzoeken van schades of klachten;
 • onderzoek naar klanttevredenheid;
 • interne rapportage, statistische analyse, het op de markt brengen van producten en diensten van Telecombinatie en verbetering van producten en diensten;
 • aanbieden van andere producten die voor jou interessant kunnen zijn;
 • nakomen van wettelijke verplichtingen.

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor deze doelen en geven de persoonsgegevens zonder jouw toestemming of een andere grondslag nooit door aan derden. Als wij de gegevens wel met toestemming of een andere grondslag door mogen geven, dan leggen wij de derde dezelfde beschermings- en beveiligingsmaatregelen op als die wij zelf hanteren.

Telecombinatie baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen:

 • Uitvoering geven aan de overeenkomst: in het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen en gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 • Wettelijke verplichting: het verwerken van gegevens kan noodzakelijk zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Gerechtvaardigd belang: het verzamelen en gebruikmaken van bepaalde persoonsgegevens is nodig om invulling te geven aan bedrijfsbelangen en bedrijfsvoering. Denk aan commerciële doeleinden, zoals het aanbieden van producten of diensten die voor jou interessant kunnen zijn of in verband met marktonderzoek om onze producten en dienstverlening te verbeteren.
 • Toestemming: Telecombinatie verwerkt gegevens op grond van toestemming wanneer wij bijzondere gegevens verwerken. Het staat jou altijd vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering te geven aan de overeenkomst of dienstverlening.

Wij hebben geprobeerd om een zo goed mogelijk overzicht te geven van de persoonsgegevens die wij dan wel ten behoeve van jou (laten) verwerken, onder vermelding van de doeleinden en rechtsgronden. We realiseren ons wel dat het niet mogelijk is om dit volledig en in alle detail te doen. Mede vanwege het feit dat in de toekomst nog andere of niet voorziene doeleinden een rol kunnen spelen, waarbij persoonsgegevens verwerkt moeten worden. Wij benadrukken dat we in dat soort gevallen nauwgezet en zorgvuldig met jouw persoonsgegevens zullen blijven omgaan.

Hoe gaan wij met jouw persoonsgegevens om?

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Telecombinatie zich aan de regels die privacywetgeving voorschrijft. Dit houdt in dat wij alleen persoonsgegevens verzamelen en verwerken als daar een grondslag en een doel voor is. Alleen de persoonsgegevens die nodig zijn, worden verzameld en de persoonsgegevens worden vervolgens alleen voor dat specifieke doel verwerkt. Wij houden daarbij de aard van de persoonsgegevens in het oog en stemmen daarop een passend technisch en organisatorisch niveau van beveiliging af. Je kunt er dus van uitgaan dat wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan.

Geheimhouding

De dienstverlening van Telecombinatie maakt het noodzakelijk dat onze werknemers toegang hebben tot jouw persoonsgegevens. Om ook hier de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen, hebben al onze werknemers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Hiermee leggen wij aan onze werknemers op dat zij jouw persoonsgegevens geheim houden en dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die je ons toevertrouwt. Belangrijk is nog wel om te weten, dat alleen geautoriseerd personeel uw gegevens mag verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Telecombinatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@telecombinatie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Tot slot heb je ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens van jou hebben verkregen. De criteria om de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens te bepalen zijn: (a) de duur van de overeenkomst met Telecombinatie, (b) het bestaan van een wettelijke bewaarverplichting of -termijn of (c) het bestaan van een (potentiële) claim of geschil in verband waarmee de gegevens bewaard zouden moeten worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Telecombinatie deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, in verband met de dienstverlening, wegens een gerechtvaardigd belang en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij kunnen in dat kader gegevens verstrekken aan maar niet uitputtend:

 • Overheidsinstanties waar nodig voor Telecombinatie om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Derde partijen in geval van outsourcing van werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen onder verantwoordelijkheid van Telecombinatie worden uitgevoerd, conform onze beveiligingsstandaarden en op onze instructies;
 • Juristen of advocaten wegens advisering of in verband met juridische procedures;
 • Rechtsopvolgers, in geval van verkoop van dienstverlening aan een andere organisatie of overname of verkoop van (een onderdeel van) Telecombinatie. Wanneer in dat geval persoonsgegevens worden gedeeld, zullen de gegevens conform deze verklaring gebruikt blijven worden.

Verwerking buiten de EU

Telecombinatie verwerkt geen persoonsgegevens buiten de EU.

Cookies

Telecombinatie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Telecombinatie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je instellingen altijd aanpassen of je toestemming intrekken via de Cookies-pagina.

Beveiliging persoonsgegevens

Telecombinatie neemt de bescherming van jougegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact met ons op via privacy@telecombinatie.nl.

Contactgegevens

Bedrijfsnaam: Telecombinatie

Adres: Capellalaan 125, 2132 JM Hoofddorp

Website: www.telecombinatie.nl

KvK-nummer: 20108231

E-mail: privacy@telecombinatie.nl

FG: de heer De Jager, fg@telecombinatie.nl

Wijzigingen

Telecombinatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wij raden je dan ook aan om met enige regelmaat te kijken of hierin iets is aangepast.

Mocht je vragen hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de organisatie of wens je gebruik te maken van een van de bovenstaande rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens, dan kun je altijd contact opnemen met ons via privacy@telecombinatie.nl